top of page

ใบหุ้น

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

 
 

บริการออกใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทจำกัด ด้วยแบบฟอร์มสวยงาม สามารถใส่ Logo ของบริษัทได้ ให้คุณมีหลักฐานมอบให้ผู้ถือหุ้นได้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย

 
 ใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ใบหุ้นคืออะไร

ใบหุ้น คือหนังสือสำคัญที่บริษัทต้องออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้นในบริษัท โดยแสดงข้อมูล เลขหมายหุ้น จำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้น และลายเซ็นกรรมการ 

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคืออะไร

สมุดที่แสดงข้อมูลหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท 

เอกสารทั้งสองถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทควรมี ในกรณีที่บริษัทไม่มีใบหุ้น จะทำให้ถูกเรียกค่าปรับบริษัทไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท  ส่วนบริษัทที่ไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จะถูกเรียกค่าปรับบริษัทไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท

บริการออกใบหุ้น

บริการออกใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเหมาะกับใคร

  • บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนบริษัทมานานแล้ว แต่ยังไม่มีใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

  • บริษัทจำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่ 

  • บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน 

ออกใบหุ้นกับ Alternatax ดีอย่างไร

ผู้ถือหุ้นได้ฟอร์มสวย
หลักฐานครบ

ไม่ต้องประกาศลง
หนังสือพิมพ์

เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
การผู้ถือหุ้น

ออกใบหุ้นใหม่ได้ทันที

จัดทำใบหุ้นโดยใส่โลโก้บริษัท

พร้อมสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปกหนัง

พิมพ์อย่างสวยงามไม่เขียนด้วยมือ

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

หากมีใบหุ้นระบุชื่อแล้ว

ไม่ต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน

(กรณีใช้ข้อบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

หากบริษัทมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น

หรือจำนวนหุ้น สามารถออกใบหุ้นใหม่ได้ในราคาพิเศษ ให้บริษัทมีเอกสารที่อัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

 ต้นทุนค่าบริการออกใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ราคา Promotion

ใบหุ้น

590 าท/ใบ

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้

2,590 บาท/เล่ม 

Bundle Package

10% 

ส่วนลดพิเศษ

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหุ้นของบริษัท

พร้อมทำใบหุ้นและสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น

  • แถมฟรี อากรแสตมป์สำหรับใบหุ้น

  • ทุกแพ็กเกจราคารวมค่าส่งแล้ว

  • ได้รับเอกสารภายใน 10-14 วันทำการ (หลังจากยืนยันข้อมูลครบถ้วน)

บล็อกบัญชี SMEs

bottom of page